زمان بندی انتخابات

 

ردﯾ

ﻋﻨﻮان

ﻣﻮ

ﺗﺎرﯾ

وضعیت

۱
اعلان اولهیاتنظارت درخصوص برگزاری انتخابات
چاپ اولین آگهی در روزنامهکثیرالانتشار حداکثر ۴۵ روز قبل از برگزاری
انتخابات
دوشنبه
۹۷/۱۰/۱۰

 

۲
اعلان دوم هیات نظارت درخصوص برگزاریانتخابات
یک هفته پس از اولین آگهی
دوشنبه
۹۷/۱۰/۱۷

 

۳
مهلت ثبتنام
حداکثر ظرف) ۱۵ (روز از تاریخ اعلام هیات نظارت
بر انتخابات
 
آغاز مهلت ثبت نام:سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱پایان مهلت ثبت نام:چهارشنبه
۹۷/۱۰/۲۶

 

۴

تمدید مهلت کاندیداتوریدرصورت عدم حصول حدنصاب تعداد داوطلبین توسطهیاتنظارت
برای مدت (۳)روز
شنبه ۹۷/۱۰/۲۶

 

۵

دعوت از هیات های نظارتتوسط انجمن نظارت برایپرسشوپاسخ
یکشنبه
۹۷/۱۰/۳۰

 

۶

جلسه پرسش و پاسخ هیاتهای نظارت با انجمن نظارت
(۲)روز
دوشنبه و سه شنبه۱۱/۰۱
لغایت ۹۷/۱۱/۲

 

۷

بررسی شرایط داوطلبین و
اعلام نظر مثبت یامنفیهیات
حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات
ملاحظات: نظر هیات باید به گونه ای اتخاذ
شود که پس از طی فرآیند اعتراض،
کاندیداتوری اشخاص با آغاز تبلیغات تداخل نداشته باشد لذا مهلت هفت روز توسط انجمن نظارت
پیشنهاد می گردد.
آغاز رسیدگی به صلاحیت داوطلبین : چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳
 
پایان مهلت بررسی و اعلام نظر:
سه شنبه ۹۷/۱۱/۹

 

۸

مهلت اعتراض به نظر هیات و
تقدیم به انجمن نظارت
حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت نظر
هیات
 
آغاز مهلت: چهارشنبه۹۷/۱۱/۱۰
 
پایان مهلت:  شنبه ۹۷/۱۱/۱۳
 
ملاحظه:  ۹۷/۱۱/۱۲ روز جمعه و تعطیلی و براساس اصول کلی
حقوقی روز بعد از تعطیلی رسمی ملاک است

 

۹

مهلت رسیدگی و اظهار نظر
در خصوصاعتراضاتتوسط
انجمن
حداکثر ظرف ۵ روز پس از دریافت اعتراض
آغاز رسیدگی: یکشنبه۹۷/۱۱/۱۴
پایان رسیدگی:پنجشنبه۹۷/۱۱/۱۸

 

۱۰
مهلت اعتراض به نظر انجمن
نظارت در شورایعالی نظارت
حداکثر ظرف سه روز پس از دریافتنظر انجمن
آغاز مهلت: سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۹
پایان مهلت:چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۱

 

۱۱

مهلت رسیدگی به اعتراضات
در شورایعالی نظارت
سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰

 

۱۲

اعلام لیست نهایی و کامل
داوطلبین تائید صلاحیت شده
کلکشور

چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱

 

۱۳

شروعتبلیغات
۸روز قبل از اخذ رای
جمعه ۸ صبح ۹۷/۱۲/۳

 

۱۴

پایانتبلیغات
ساعت قبل از روزرایگیری
جمعه ۸ صبح ۹۷/۱۲/۱۰

 

۱۵

روزانتخابات

اسفندماه

شنبه ۸ صبح الی ۱۸(برای ۳
ساعت قابل تمدید است

۹۷/۱۲/۱۱

 

۱۶

شمارشآرا

بلافاصله پس از اتمام مهلتاخذرای

شنبه و یکشنبه
۹۷/۱۲/۱۱ و ۹۷/۱۲/۱۲

 

۱۷

اعلام نتایجانتخابات

پس از اخذ صورتجلسهوتائید انجمن

یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۲

 

۱۸

مهلت اعتراض به آرا در هیات

نظارت

ظرف ۲ روز از تاریخاعلامنتایج

آغاز مهلت:دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۳

پایان مهلت: سه شنبه ۹۷/۱۲/۱۴

 

۱۹

رسیدگی به اعتراض توسط

هیات

حداکثرظرف۲روز

آغاز رسیدگی: چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱۵

پایان رسیدگی: پنج شنبه ۹۷/۱۲/۱۶

 

۲۰

مهلت اعتراض به نظر هیات در

انجمن

ظرف ۲روز

آغاز مهلت: جمعه ۹۷/۱۲/۱۷

پایان مهلت: شنبه ۹۷/۱۲/۱۸

 

۲۱

رسیدگی به اعتراض توسط

انجمن

ظرف سهروز

آغاز رسیدگی: یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۹

پایان رسیدگی: سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱

 

۲۲

مهلت اعتراض به نظر انجمن

در شورایعالینظارت

ظرف ۲ روز

آغاز مهلت: چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲

پایان مهلت: پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲۳

 

۲۳

اعلام نظر شورای عالی نظارت

به اعتراضات بهنظرانجمن

حداکثر ظرف ۳ روز از زمانوصولاعتراض

آغاز رسیدگی: جمعه ۹۷/۱۲/۲۴

پایان رسیدگی: یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶

 

۲۴

صدور اعتبارنامه و اعلام

نتیجه قطعی

اعلام نتیجه قطعی یک هفته پس از
پایان مهلت اعتراض و پس از تشخیص صحت انتخابات توسط انجمن